Black Cherry ; ブラック・チェリー

原産地: 北米
科  目: バラ科
参  考: (さくら)